.

Hướng Dẫn Tân Thủ

Bang Hội

Giao Thương

Ảnh Đẹp

Hướng Dẫn Games

Về việc vi phạm luyện khí trang bị +12 +13

Admin Thứ Ba, ngày 08 tháng 3 năm 2016

Biện pháp xử lý vi phạm đc thay thế bằng trừng điểm G, theo đó một lần +12 là trừ 01 điểm, 01 lần +...

Server Mị Lực - Donate

Admin Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016

Donate là một hình thức ủng hộ duy trì server, server hướng đến dnt Pháp Bảo, các vật phẩm còn lại ...

Về việc tổ chức Event cho Bang hội.

Admin Thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016

Nếu GM đứng ra tổ chức thì 100% sẽ bị các thành phần Gato nói này nọ thiên vị bên này bên kia, nên ...